Menu Close

ราคา

ราคาปกติ

icon_key_features

ค่าเช่าสิทธิ์

จำนวนผู้ใช้ ERPน้อยกว่า 20 คนมากกว่า 21 คน
ทดลองใช้งาน 3 เดือนแรก1,000 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน
หลังทดลองใช้งาน2,800 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน1,900 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน
icon_example_business

ค่าบริการ

Package A

140 man-hour
Get Requirement 20
Upload Static Data 16
Upload Dynamic Data (AP, AR, GL, Stock) 16
Training 32
UAT and Support 32
Support and Standby 24
.
.
.
Including: User Manual
Multi UOM,
Currency
Petty Cash
Production
5 Form Modifications

280,000 Baht

Package B

200 man-hour
Get Requirement 20
Upload Statistics Data 16
Upload Dynamic Data (AP, AR, GL, Stock) 16
Training 32
UAT and Support 32
Support and Standby 24
Business Design and User Manual 32
Fixed Assets per Company 12
Manufacturing (Outsourcing) 16
Including: User Manual
Multi UOM,
Currency
Petty Cash
Production
5 Form Modifications

400,000 baht

icon_industry_clusters

ค่าติดตั้ง

     80,000 บาท/บริษัท

icon_how_work

บริการอื่นๆ (ตัวเลือกเพิ่มเติม)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ4,000 บาท
ปรับเปลี่ยนการรายงาน12,000 บาท
ให้คำปรึกษา 50 ชม. + ฟรี 10 ชม.80,000 บาท
ค่าติดตั้ง HR (ต่อบริษัท)50,000 บาท/บริษัท
ค่าเช่า HR (ต่อพนักงาน)150 บาท/พนักงาน
แผงแสดงภาพรวมธุรกิจ (Dashboard)ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
POSขึ้นอยู่กับการร้องขอ
เครื่องมือเสมือน (Virtual Machine)ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
Share this: