Menu Close

ERPaaS (ERP AS A SERVICE)

ERPaaS (ERP as a Service) เป็น Software as a Service  (SaaS) อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำซอฟต์แวร์ ERP ไปให้บริการออนไลน์บนระบบ Cloud Server นั่นเอง

ระบบ ERPaaS ของเรา เหมาะสำหรับ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ “กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ที่ต้องการหาระบบ ERP on Cloud มาใช้ในองค์กร โดยบริการลาโคนิค ERPaaS (ERP as a Service) มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆ กว่า 300 โมดูล ผู้ประกอบการ SME สามารถเช่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ และบริหารรายจ่ายเป็นค่าการดำเนินกิจการแทนการลงทุน

ซอฟต์แวร์ ลาโคนิค ERPaaS เป็นรูปแบบการให้เช่าซอฟต์แวร์ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยไม่ต้องทำสัญญาที่ยาวนานและเอื้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ “กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนการใช้งานได้ในแต่ละเดือน ทำให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้เมื่อต้องการขยายงาน ด้วยฟังก์ชั่นกว่า 300 โมดูล สำหรับการซื้อ การผลิต และการขาย โดยการใช้งานจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของลาโคนิค ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ได้หลายระดับ

Key Features

คุณลักษณะเด่นของ ERPaaS:

          ✔  เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรในการบริหารธุรกิจ

          ✔  สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Java ที่มีความยืดหยุ่นและคงทนในระดับสูง

          ✔  ฟังก์ชันการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของธุรกิจต่างๆ

          ✔  เช่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ERP ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน เอื้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด

          ✔  ซอฟต์แวร์อยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ของลาโคนิค หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ของลาโคนิค มีความปลอดภัยในการใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ได้หลายระดับ

Business Logo

ตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ:

Sales

Sales

การขาย

Accounting

Accounting

การเงิน

Ledger

Ledger

บัญชีแยกประเภท

E-Procurement

e-Procurement

การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

Inventory

Inventory Management

จัดการคลังสินค้า

Manufacturing

Manufacturing

การผลิต

E-Bill

Bill of Material

บิลรายการวัสดุ

Work Progress

Work in Progress

อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

01-ChallengesSolved-Black

ระบบ ERP ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างไร

ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลในการลงทุน และให้ผลที่ชัดเจนจับต้องได้ ช่วยรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ในบริษัทมาไว้บนระบบเดียว


          ✔ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ในทุกส่วนขององค์กร

ระบบ ERP ช่วยในการวางแผนและสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นภาพรวมเดียวกัน ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนขององค์กร ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) รวมถึงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก หรือ มือถือ ในรูปแบบแดชบอร์ด แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวเลข ที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ตามความต้องการ ทำให้เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจหรือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

          ✔ ส่งเสริมการตัดสินใจภายในองค์กร

ระบบ ERP จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถมองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนงานย่อยและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายไปที่ความสำเร็จในงาน ทั้งนี้ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น ในระดับพนักงานปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน เป็นต้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปยังการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ มากกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปกับการบริหารงานแบบจุลภาคกับฝ่ายต่างๆ

          ✔ เชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

ระบบ ERP ของลาโคนิคเป็น “มากกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม” ทั้งนี้ องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนที่กำหนดเองไปยังเครือข่ายลอจิสติกส์ธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์วัสถุดิบ การผลิต ผู้กระจายสินค้า ลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการจัดหา การดำเนินงาน การสั่งงาน การจัดส่งสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

Industry Clusters

เหมาะกับประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆ:

          ✔ ธุรกิจเทรดดิ้ง (Trading Business)

          ✔ ธุรกิจบริการ (Service Business)

          ✔ ธุรกิจค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS)

          ✔ ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์

          ✔ และธุรกิจอื่นๆ (ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา)

icon-Function-Specifications-transparent

ฟังก์ชั่นและรายละเอียด:

ฟังก์ชั่นมาตรฐาน ERP

          ✔ การจัดการการจัดซื้อ (Purchase Management)

          ✔ การจัดการการขาย (Order Management)

          ✔ การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

          ✔ การจัดการทางการเงิน (Finance Management)

          ✔ การจัดการสินทรัพย์ (Fixed Assets)

          ✔ การควบคุมงบประมาณ (Budget Control)

          ✔ การจัดการการผลิต (Manufacturing Management)

เพิ่มเติม

           ✔ การสแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanning)

          ✔ บัญชีเงินเดือน (Payroll)

          ✔ แผงแสดงภาพรวมธุรกิจ (Dashboard)

v

รายละเอียดของ Cloud

รายละเอียดที่ได้รับ

           ✔ CPU: ได้รับ 1 core

           ✔ RAM: ได้รับ 4 GB

           ✔ HDD: ได้รับ 300 GB

           ✔ ได้รับ VM (Virtual Machine)

           ✔ Bandwidth : ได้รับแบนด์วิธความเร็ว 10M

           ✔ Domain: ได้รับโดเมนของตัวเอง

           ✔ รวมถึง: Virtual Firewall (NAT, Firewall, Site-to-Site VPN, SSL VPN)

บริการอื่นๆ

           ✔ Database ฐานข้อมูล

           ✔ Cloud Server พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

           ✔ Operating System ระบบปฏิบัติการ

Icon How Work

การทำงานของเรา:

         ✔ ลูกค้าที่สนใจระบุความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ

        ✔ เลือกผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นการทำงานและข้อตกลงสัญญา

        ✔ ดำเนินการข้อตกลงสัญญา

        ✔ เลือกแบบจำลองฟังก์ชั่นการทำงานให้ตรงกับประเภทของกลุ่มธุรกิจของลูกค้า

        ✔ จัดตั้งโครงแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสำเร็จรูปไว้แล้ว

        ✔ ดำเนินการธุรกรรมออนไลน์ หรือในช่องทางอื่นๆ

        ✔ องค์กรใช้งานจริง

E-Bill

ราคา

ติดต่อฝ่ายขาย

Share this: